Świadczenie pielęgnacyjne i wspierające

Od 1 stycznia 2024 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych regulujące warunki przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego, które wprowadziła ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym.

Najważniejsze zmiany dla opiekunów osób z niepełnosprawnością do 18 roku życia to:

 1. Możliwość łączenia pobierania świadczenia wraz pracą zawodową
 1. Posiadany przez opiekuna status rolnika nie stanowi przeszkody do pobierania świadczeń
 1. Jeśli opiekujesz się więcej niż jedną osobą, możesz otrzymać podwyższenie świadczenia o 100% na każdą kolejną osobę do 18 roku życia z niepełnosprawnością.
 1. Wysokość świadczenia obecnie wynosi 2988 zł miesięcznie.

Po ukończeniu 18 roku życia osoba z niepełnosprawnością może ubiegać się o świadczenie wspierające.

Najważniejsze zasady przyznawania świadczenia wspierającego:

 1. Świadczenie przysługuje bez względu na dochody. 
 1. Prawo do świadczenia wspierającego uzależnione jest od uzyskania przez osobę z niepełnosprawnością decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia, na poziomie od 70 do 100 punktów. Wniosek o wydanie takiej decyzji należy złożyć do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (wojewoda) począwszy od 1 stycznia 2024 r. 
 1. Kwota świadczenia uzależniona od ilości punktów jakie uzyskasz. Będzie ona rosnąć wraz z waloryzacją wysokości renty socjalnej.
 • 220% renty socjalnej – przy poziomie od 95 do 100 punktów w skali potrzeby wsparcia
 • 180% renty socjalnej – przy na poziomie od 90 do 94 punktów w skali potrzeby wsparcia,
 • 120% renty socjalnej – przy poziomie od 85 do 89 punktów w skali potrzeby wsparcia,
 • 80% renty socjalnej – przy poziomie od 80 do 84 punktów w skali potrzeby wsparcia,
 • 60% renty socjalnej – przy poziomie od 75 do 79 punktów w skali potrzeby wsparcia,
 • 40% renty socjalnej – przy poziomie od 70 do 74 punktów w skali potrzeby wsparcia.

W jaki sposób uzyskać świadczenie:

 1. Złóż wniosek do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia.

Od decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do wojewódzkiego zespołu, który należy złożyć w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Ponadto, przysługuje również odwołanie do sądu rejonowego, które należy złożyć w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

 • Po uzyskaniu ostatecznej decyzji, która obejmuje min. 70 punktów w skali potrzeb wsparcia złóż wniosek do ZUS o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.

Wniosek można złożyć wyłącznie elektronicznie za pomocą jednej z trzech systemów:

 • Platformę PUE ZUS
 • Portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie empatia.mrpips.gov.pl
 • Bankowość elektroniczną.

Przyznanie przez ZUS świadczenia wspierającego nie wymaga wydania decyzji. Decyzja będzie wydawana w przypadku odmowy przyznania świadczenia wspierającego, uchylenia lub zmiany prawa do świadczenia wspierającego oraz nienależnie pobranego świadczenia wspierającego. Przysługuje od niej możliwość odwołania do sądu okręgowego.

Możemy Ci pomóc w kompleksowym załatwieniu formalności jako Twój pełnomocnik. 

Zajmiemy się również odwołaniem w Twoim imieniu. 

Zadzwoń do nas i dowiedz się więcej: 223 900 999

Nasi Partnerzy