Monitoring płatności oferta biznesowa - OMEGA Kancelarie Prawne

Monitoring płatności

Monitoring płatności należności to pierwszy etap procesu zarządzania wierzytelnościami.

Jego zadaniem jest kontrola terminowości wpłat z tytułu wystawionych faktur poprzez: kontakt telefoniczny lub wysłanie monitu.

Wszystkie działania w ramach tej usługi wykonywane są przez naszych pracowników w imieniu Klienta, dzięki czemu nie są naruszane dobre relacje pomiędzy Klientem i jego kontrahentem.

Monitorowanie spłat może rozpoczęć się jeszcze przed upływem terminu płatności faktury. Nasz kontakt ma na celu z motywowanie odbiorcy do terminowej zapłaty należności. Odbiorca będzie informowany o zbliżającym się terminie płatności, a Klient otrzyma informację na temat należności zagrożonych, których spłata nie nastąpi w ustalonym terminie. Zadaniem osoby monitorującej wpłaty będzie w takim przypadku ustalenie nowego terminu płatności oraz nadzorowanie wpłaty.

W monitoringu płatności, po upływie terminu wymagalności podejmowane działania będą miały na celu upomnienie dłużników oraz ostrzeżenie o możliwych konsekwencjach dalszej zwłoki. Dłużnik będzie miał poczucie nieuchronności zapłaty i będzie musiał liczyć się z następstwami jej braku.

Należności, które nie zostaną spłacone w toku usługi monitoringu, zostaną automatycznie objęte usługą windykacji należności.

Monitoring płatności w sposób znaczący poprawia dyscyplinę płatniczą. Konsekwencja w działaniu, możliwa poprzez zastosowanie zróżnicowanych form perswazji związanych z wykorzystaniem monitoringu w połączeniu z windykacją, przyczynia się do radykalnego skrócenia okresu spłaty.

Nasi partnerzy