Regulamin - OMEGA Kancelarie Prawne Sp.z o.o.

Regulamin - OMEGA Kancelarie Prawne Sp.z o.o.

§ 1 Postanowienia ogólne 1.    Właścicielem serwisu i podmiotem świadczącym usługi w ramach serwisu internetowego dostępnego pod adresem: www.omega-kancelaria.pl, jest Omega Kancelarie Prawne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-680) przy ul. Poznańskiej 3 lok. 18, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000382188, Kapitał Zakładowy 300 000 zł, NIP: 701-028-91-93, REGON: 142885184. 2.    Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z serwisu internetowego zgodnie z zasadami określonymi niniejszym regulaminem. 3.    Serwis www.omega-kancelaria.pl obsługiwany jest przez Omega Kancelarie Prawne Sp. z. o. o., która ponosi odpowiedzialność za jego funkcjonowanie. 4.    Serwis umożliwia zapoznanie się z przedmiotem działalności Omega Kancelarie Prawne Sp. o. o. oraz ułatwia dostęp do oferowanych usług, jak również daje możliwość skorzystania z porady prawnej on-line lub zgłoszenia sprawy do obsługi prawnej. 5.    Serwis internetowy umożliwia korzystanie z usług drogą elektroniczną. § 2 Podstawowe pojęcia 1.    DANE OSOBOWE – rozumie się przez to informacje zawierające: imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej email, oraz inne dane w tym dane teleadresowe, wprowadzone przez Użytkownika dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania w wyniku wprowadzenia tych informacji podczas korzystania z usług dostarczanych przez Usługodawcę). 2.    USŁUGODAWCA – rozumie się przez to Omega Kancelarie Prawne Sp. z o. o. w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przy wykorzystaniu witryny internetowej: www.omega-kancelaria.pl. 3.    UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna korzystająca z usług oferowanych przez Usługodawcę. § 3 Ochrona danych osobowych 1.    Dane osobowe wprowadzone przez Użytkownika na serwisie internetowym: www.omega-kancelaria.pl przetwarzane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z  2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz zasadami określonymi w Polityce Prywatności. 2.    Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników niezbędne do nawiązania, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego, które podane zostały w formularzu rejestracyjnym. 3.    Wypełniając oraz przesyłając dane za pomocą formularza zgłoszeniowego Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę swoich danych osobowych. § 4 Świadczenie pomocy prawnej 1.    Świadczenie usług pomocy prawnej odbywa się przy użyciu formularza zgłoszeniowego. 2.    Użytkownik uzupełniając formularz zgłoszeniowy obowiązany jest do podania podstawowych danych osobowych praz przedłożenia opisu zagadnienia prawnego. 3.    Po wypełnieniu formularza Użytkownik przesyła go do Usługodawcy, a ten następnie dysponuje do właściwego prawnika lub innej osoby odpowiedzialnej za obsługę Użytkownika. 4.    W przypadku pomocy prawnej (porady prawnej, pisma procesowego) na podstawie przekazanych przez Użytkownika informacji Usługodawca dokonuje wyceny usługi oraz zwrotnie informuje o kosztach Użytkownika. Informacja dot. kosztów usługi przesyłana jest drogą elektroniczną na pozostawiony przez niego adres e-mail wraz ze wskazaniem numeru rachunku bankowego, na który płatność winna być dokonana. W przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji lub dokumentów od Użytkownika Usługodawca uprawniony jest do kontaktu z Użytkownikiem. 5.    Wysokość ceny za usługę uzależniona jest od stopnia skomplikowania danej sprawy, a także nakładów czasowych prawnika rozpatrującego zagadnienie prawne i ilości nadesłanych materiałów dodatkowych ze strony Klienta. 6.    Jeżeli Klient zaakceptuje podaną w wycenie kwotę, wówczas dokonuje wpłaty honorarium na wskazany w wiadomości e-mail rachunek bankowy Usługodawcy. Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Usługodawca w terminie 24 godzin (a w uzasadnionych wypadkach w ciągu 72 godzin) przesyła drogą elektroniczną Użytkownikowi sporządzoną poradę prawną, pismo lub opinię. Termin do udzielenia odpowiedzi liczy się od momentu uzyskania przez Usługodawcę pełnych danych od Użytkownika. 7.    Użytkownik uprawniony jest do zadania dodatkowych pytań, związanych bezpośrednio z udzielną poradą prawną lub opinią. 8.    Usługodawca zapewni zachowanie w tajemnicy wszystkie dane i informacje o których dowiedział się w związku z realizacją  usługi, z wyłączeniem sytuacji, gdy informacje przekazywane będą uprawnionemu do tego organowi, zgodnie z właściwymi przepisami prawa. 9.    Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia przez Użytkownika osobom trzecim informacji i treści przekazanych Klientowi przez serwis w związku ze świadczeniem usług. 10.    Usługodawca uprawniony jest do odmowy świadczenie usługi w przypadku, gdy przekracza to zakres świadczonych usług, zmierza do obejścia prawa albo jego naruszenia lub skierowane jest przeciwko Usługodawcy. 11.    Usługodawca ponosi odpowiedzialność za zgodność wykonanej usługi z obowiązującymi przepisami. § 5 Postanowienia końcowe 1.    Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie serwisu. 2.    W sprawach nieuregulowanym niższym Regulaminem zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204). 3.    Wszelkie spory związane ze świadczeniem usług przez Usługodawcę rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny. 4.    W przypadku stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu  jest z jakichkolwiek powodów w całości lub też w części nieważne, Usługodawca zobowiązuję się do wprowadzenia takich zmian jego treści, by nieważność została usunięta. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu nie ma wpływu na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień. 5.    Korzystając z usług świadczonych przez powyżej wskazany serwis internetowy oświadczacie Państwo, iż postanowienia niniejszego Regulaminu są jasne i zrozumiałe oraz akceptujecie Państwo wszystkie postanowienia regulaminu bez zastrzeżeń. 6.    Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian treści Regulaminu. Informacja dotycząca zmian Regulaminu zamieszczana będzie na stronie internetowej Usługodawcy. 7.    Usługodawcy przysługuje prawo do przenoszenia praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu na podmioty trzecie. 8.    Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2013 r.  

Nasi partnerzy