Pomoc frankowiczom - OMEGA Kancelarie Prawne Sp.z o.o.

Pomoc frankowiczom - OMEGA Kancelarie Prawne Sp.z o.o.

CZY WIESZ, ŻE:

  • w poprzednich latach instytucje bankowe osiągały wysokie zyski oferując szeroko rozumiane kredyty frankowe. Umowy o kredyty frankowe zawierały często postanowienia, które można uznać za niedozwolone, a nawet nieważne,
  • postanowienia umów zawierające zapisy niedozwolone nie wiążą kredytobiorców z mocy samego prawa,
  • banki powinny zwracać klientom część rat, które ci spłacali spłacali na podstawie postanowień umownych niezgodnych z prawem.

MOŻESZ ŻĄDAĆ:

  • unieważnienia umowy – w przypadku unieważnienia umowy kredytowej sąd stwierdza, że dana umowa nie może istnieć w obrocie prawnym z uwagi na wady prawne istniejące w jej treści. W przypadku stwierdzenia nieważności umowy kredytowej bank powinien zwrócić kredytobiorcy wszelkie opłaty, które od niego otrzymał, a kredytobiorca powinien zwrócić na rzecz banku kwotę kredytu, którą otrzymał od banku,
  • unieważnienia klauzul abuzywnych – w przypadku uznania przez sąd, że poszczególne postanowienia umowne są abuzywne nie będą one wiązały kredytobiorcy. W takim wypadku umowa kredytowa nadal będzie wiązała strony, jako kredyt wyrażony w złotych polskich według oprocentowania wynikającego z umowy kredytowej. Bank będzie zobowiązany do zwrotu na rzecz kredytobiorcy dokonanej nadpłaty,
  • zwrotu nadpłaty rat kredytu do 10 lat wstecz – nadpłata będzie stanowiła różnicę pomiędzy kwotą należnych spłat (rat kredytu policzonych bez zastosowania klauzul niedozwolonych) a sumą rat spłaconych. Wysokość nadpłaty będzie różna w zależności od: kursu waluty z dnia zaciągnięcia kredytu, czasu spłacania kredytu, wielkości kredytu. Przeciętnie kwota nadpłat wynosić będzie 10 – 20 % wartości kredytu,
  • redukcji swojego długu nawet do 70 % wartości poprzez spadek salda zadłużenia, w wyniku zakwestionowania stosowania przez bank mechanizmu indeksowania lub denominowania kredytu do waluty obcej,
  • odzyskania ubezpieczenia niskiego wkładu, poprzez dochodzenie zwrotu sumy zapłaconych z tego tytułu składek,
  • odzyskania spreadów walutowych – mechanizm spreadów walutowych stosowanych przez banki powodował, że zobowiązanie kredytobiorcy było zawyżane poprzez zastosowanie dwóch różnych mierników jej wartości – raz kursu kupna dla celów wyliczenia kwoty do wypłaty, a raz kursu sprzedaży do wyliczenia wysokości rat do spłaty. Takie rozwiązanie jest sprzeczne z istotą waloryzacji, gdzie dokonywanie obliczeń powinno następować w oparciu o jednolity i obiektywny miernik wartości.

SKORZYSTAJ Z PROFESJONALENEJ POMOCY!
664 930 930 zadzwoń teraz!

Więcej na: pozywambank.pl

Nasi partnerzy