Postępowanie przedsądowe oferta biznesowa - OMEGA Kancelarie Prawne

Postępowanie przedsądowe

Celem postępowania przesądowego jest wyegzekwowanie należności bez konieczności kierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. Na tym etapie zbieramy wszelkie możliwe informacje na temat dłużnika. Ustalamy jego stan posiadania, źródła dochodów. Dzięki temu możemy ustalić prognozę wyegzekwowania należności na polubownym etapie postępowania.

W ramach postępowania przedsądowego:

  • kierujemy do dłużnika wezwanie do zapłaty (prawidłowe pod względem formy jak i treści),
  • poprzez kontakt telefoniczny, korespondencyjny, elektroniczny negocjujemy z dłużnikiem sposób oraz termin spłaty zadłużenia,
  • w uzasadnionych przypadkach kontaktujemy się osobiście z dłużnikiem (kontakt taki jest niezbędny w sytuacji, gdy dłużnik unika przyjęcia odpowiedzialności za ciążące na nim zobowiązania, a dotychczas podjęte działania nie przynoszą spodziewanych efektów, lub gdy istnieje niebezpieczeństwo ukrycia się dłużnika, likwidacji działalności),
  • w przypadku braku aktualnego adresu dłużnika, zwrotu wysyłanej korespondencji, podejmujemy działania administracyjne celem ustalenia aktualnej siedziby, miejsca zamieszkania.

Postępowanie przedsądowe z reguły trwa 30 dni. Tylko w wyjątkowych sytuacjach okres ten jest wydłużony z uwagi na konieczność ustalenia nowego adresu dłużnika lub zaistnienie innych ważnych okoliczności. Postępowanie polubowne z reguły kończy zawarcie ugody z dłużnikiem odnośnie sposobu i terminu spłaty. Ugody zawsze zawieramy w porozumieniu i za zgodą naszych Klientów.

Nasi partnerzy