Postępowanie sądowe oferta biznesowa - OMEGA Kancelarie Prawne

Postępowanie sądowe

Celem postępowania sądowego jest uzyskanie tytułu wykonawczego oraz niedopuszczenie do przedawnienia się wierzytelności Klienta. Wszczęcie procedury sądowej jest konsekwencją bezskuteczności windykacji polubownej. Wniesienie pozwu o zapłatę poprzedza ostateczne uprzedzenie dłużnika o konsekwencjach braku zapłaty. Dłużnik informowany jest przez naszego pracownika terenowego o kosztach postępowania sądowego oraz uprawnieniach, jakie daje wierzycielowi tytuł wykonawczy. Jednocześnie na podstawie udzielonego przez Klienta pełnomocnictwa oraz przekazanych dokumentów radcy prawni i adwokaci Omega Kancelarie Prawne przygotowują pozew oraz niezbędne dokumenty.

W ramach postępowania sądowego:

  • przygotowujemy pozew oraz kierujemy go do właściwego sądu,
  • odpowiadamy na pisemne wezwania sądu,
  • redagujemy pisma procesowe, odpowiadamy na ewentualne zarzuty dłużnika,
  • po uzyskaniu tytułu egzekucyjnego nasz radca prawny, adwokat występuje o nadanie klauzuli wykonalności,
  • w razie konieczności występujemy do sądu z wnioskiem o zabezpieczenie majątku dłużnika, celem wyegzekwowania należnych świadczeń.

Ewentualne spłaty dłużnika dokonywane na tym etapie zawierają w sobie obok wierzytelności głównej również odsetki oraz koszty zastępstwa procesowego.

Nasi partnerzy