Odszkodowania powypadkowe - OMEGA Kancelarie Prawne Sp.z o.o.

Odszkodowania powypadkowe - OMEGA Kancelarie Prawne Sp.z o.o.

Odszkodowania powypadkowe

Skupujemy odszkodowania i pomagamy w dochodzeniu roszczeń odszkodowawaczych w następujących obszarach:

– Odszkodowania za wypadek w pracy

– Odszkodowania za wypadek na chodniku

– Odszkodowania za wypadek w rolnictwie

Odszkodowania za wypadek w pracy

W przypadku, gdy zdarzenie było wywołane zaniedbaniami pracodawcy:

– kiedy stanowisko pracy nie było przygotowane zgodnie z przepisami prawa, nie było przeprowadzonych odpowiednich szkoleń,

– pracownik nie posiadał wymaganych badań lekarskich bądź też nie był wyposażony w wymagane ochraniacze.

W tej sytuacji pracownikowi przysługuje roszczenie o zapłatę świadczeń w postaci odszkodowania, zadośćuczynienia oraz odpowiednio rent, bezpośrednio od pracodawcy. Wielu pracodawców chroni się przez wykupienie polis ubezpieczeniowych od takich zdarzeń, co skutkuje ponoszeniem przez nich osobistej odpowiedzialności naprawienia szkody.

Odszkodowania za wypadek na chodniku

Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do utrzymania jej w takim stanie, aby nie zagrażały one bezpieczeństwu innych osób. Zasada ta nabiera szczególnego wymiaru w czasie trudnych warunków pogodowych. Na właścicielu nieruchomości ciąży obowiązek utrzymanie w należytym stanie chodników, przejść dla pieszych, przystanków autobusowych. W okresie zimowym – kiedy lawinowo rośnie liczba osób poszkodowanych w wyniku pośliźnięć na nieuprzątniętych ze śniegu, oblodzonych chodnikach, warto pamiętać o zasadzie, iż każde zaniedbanie właściciela takiej nieruchomości rodzi jego odpowiedzialność i pojawia się jego zobowiązanie do naprawienia szkody.

Odszkodowania za wypadek w rolnictwie

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Chroni ono rolnika, który w związku z prowadzeniem działalności rolniczej wyrządził szkodę osobie trzeciej.
OC rolników obejmuje szkody wyrządzone umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa ubezpieczającego lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność.


Odszkodowania powypadkowe

Odszkodowania komunikacyjne

Odszkodowania za błędy medyczne

Odszkodowania za szkody majątkowe

Odszkodowania za śmierć bliskiego

Infolinia: 223 900 999

OMEGA Kancelarie Prawne Sp. z o.o.
ul. Poznańska 3 lok. 18
00-680 Warszawa,
e-mail: centrala1@omega-kancelaria.pl

Nasi partnerzy